ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Organizaciona šema

SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

Pravilnikom o Unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru za razminiranje, broj: 110-00-2/20/2023-01 od 08. avgusta 2023. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost Zaključkom 05 broj:110-7254/2023 od 25. avgusta 2023. godine, određeno je unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Centru za razminiranje. Za obavljanje poslova iz delokruga Centra ovim pravilnikom je sistematizovano dvanaest radnih mesta sa dvanaest državnih službenika i to:

Državne službenike na položaju:
- Prva grupa položaja (jedan državni službenik);
- Četvrta grupa položaja (dva državna službenika)

Izvršilačka radna mesta državnih službenika:
- Jedno radna mesta u zvanju viši savetnik (jedan državni službenik);
- Dva radna mesta u zvanju samostalni savetnik (dva državna službenika);
- Četiri radna mesta u zvanju savetnik (četiri državna službenika);
- Dva radna mesta u zvanju referent (dva državna službenika).

1. Direktor

Rukovodi i planira rad Centra; pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Centru; obavlja poslove evropskih integracija; ostvaruje međunarodnu saradnju iz delokruga Centra; organizuje zakonito i efikasno obavljanje poslova razminiranja u skladu sa propisima i međunarodnim standardima; obezbeđuje javnost u radu i dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

2. Pomoćnik direktora
- Položaj u četvrtoj grupi -

Rukovodi radom Sektora i koordinira, planira i usmerava njegov rad; pruža stručna upuststva zaposlenima u Sektoru, vrši nadzor nad njihovim radom i obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz međusobno povezanih oblasti rada; učestvuje u procesima stručnog usavršavanja državnih službenika u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

3. Radno mesto za poslove nadzora i usklađivanje razminiranja
-Viši savetnik -

Priprema predloge i procedure za obavljanje stručnih poslova u oblasti humanitarnog razminiranja i usklađivanja razminiranja u Republici Srbiji; priprema stručne osnove u postupku pripreme propisa iz oblasti humanitarnog razminiranja i sarađuje sa članovima radnih grupa za izradu nacrta zakona i drugih propisa; priprema i izrađuje projekte i projektne zadatke za humanitarno razminiranje i planira, organizuje i usklađuje poslove u vezi sa izviđanjem, humanitarnim razminiranjem i kontrolom kvaliteta razminiranja; vrši kontrolu i nadzor planova izvođača za obavljanje razminiranja na površinama koje su predmet planova izvođača i izrađuje mišljenja iz delokruga Centra; vrši proveru dokumentacije preduzeća i organizacija za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i predlaže izdavanje ili neizdavanje odobrenja; izrađuje standardne operativne procedure za Informacioni sistem za protivminsku delatnost (IMSMA Core), organizuje vođenje i korišćenja baze podataka u sistemu koje se tiču evidencija o lokacijama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva i o lokacijama koje su razminirane u skladu sa Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje; prati primenu međunarodnih ugovora i međunarodnih standarda u oblasti razminiranja i predlaže mere za unapređenje u ovoj oblasti; priprema programe obuka za upozoravanje stanovništva o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata, kao i programe obuka nivoa EOD 1, 2, 3 i 3 plus, prema Međunarodnim standardima za protivminsku delatnost; izrađuje predloge i procedure za obavljanje obuka i organizuje obuke i sesije za stručno usavršavanje; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

4. Radno mesto za kadrovske i pravne poslove
- samostalni savetnik -

Izrađuje pojedinačne pravne akte koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika iz oblasti radnih odnosa; pruža stručnu pomoć u postupku vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika i izrađuje izveštaje o analizi ciklusa vrednovanja radne uspešnosti; analizira kadrovske potrebe, izrađuje nacrt kadrovskog plana i predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru; prati sprovođenje donetog Kadrovskog plana i obavlja poslove analitičara radnih mesta; prati razvoj karijere državnih službenika i priprema odgovarajuće programe stručnog usavršavanja; priprema i ažurira informator o radu, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti i izrađuje izveštaje u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast; učestvuje u pripremi i obavlja stručne poslove za potrebe sprovođenja konkursnog postupka, koordinira rad komisija i izrađuje akta u konkursnom postupku; predlaže donošenje akta o proceni rizika na radu, prati ostvarivanje predviđenih rizika u vezi sa bezbednošću na radu i predlaže mere za njihovo otklanjanje; sarađuje sa užim unutrašnjim jedinicama, organima, organizacijama i institucijama javne uprave, radi pružanja saveta i prikupljanja ili razmene bitnih informacija; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

5. Radno mesto za izviđanje, izradu projekata i kontrolu kvaliteta
- savetnik -

Učestvuje u pripremi i izradi akata koji se tiču izviđanja, izrade projekata i kontrole kvaliteta radova razminiranja; vrši izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima i prikuplja podatke; učestvuje u određivanju granica površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; vrši kontrolu kvaliteta radova opšteg i tehničkog izviđanja i radova razminiranja; vrši prijem, razvrstavanje, evidenciju i arhiviranje akata u predmetima razminiranja, i učestvuje i pripremi stručnog usavršavanja i obuka koje se organizuju; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

6. Radno mesto za održavanje i administriranje u Informacionom sistemu za protivminsku delatnost i kontrolu kvaliteta- savetnik -

Priprema i izrađuje standardne operativne procedure za Informacioni sistem za protivminsku delatnost (IMSMA Core); prati i analizira rezultate upotrebe Informacionog sistema za protivminsku delatnost (IMSMA Core); održava, administrira i kreira Informacioni sistem za protivminsku delatnost (IMSMA Core); određuje granice površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; vrši kontrolu kvaliteta radova opšteg i tehničkog izviđanja i radova razminiranja; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

7. Radno mesto za administrativne poslove
- referent -

Vrši prijem, pregled, evidenciju i razvrstavanje pošte i predmeta i evidentiranje otpremljene pošte; vrši prijem stranaka i priprema organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; učestvuje u ažuriranju podataka o projektima koje priprema Centar; vodi kadrovsku evidenciju i evidenciju o odsustvovanju sa rada zaposlenih u Centru; priprema naloge za službena putovanja zaposlenih u zemlji; učestvuje u protokolarnim poslovima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

8. Pomoćnik direktora
- Položaj u četvrtoj grupi

Rukovodi radom Sektora i koordinira, planira i usmerava njegov rad; pruža stručna upuststva zaposlenima u Sektoru, vrši nadzor nad njihovim radom i obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; sarađuje sa nadležnim ministarstvima i drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz međusobno povezanih oblasti rada; učestvuje u procesima stručnog usavršavanja državnih službenika u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

9. Radno mesto za planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije
- samostalni savetnik -

Priprema predloge mera i aktivnosti u cilju unapređenja međunarodne saradnje; sarađuje sa Ustanovom za jačanje bezbednosti ljudi, predstavnicima zemalja donatora, Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno razminiranje, predstavnicima diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, nevladinim organizacijama i drugim subjektima koji se bave poslovima u vezi sa obezbeđenjem sredstava za humanitarno razminiranje; prati i analizira sprovođenje obaveza koje proističu iz pridruživanja i procesa pristupanja EU i pruža stručna uputstva za praćenje sprovođenja obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz nadležnosti organa; učestvuje u radu međunarodnih tenderskih komisija za izbor izvođača radova za humanitarno razminiranje u Srbiji koji se finansiraju iz međunarodnih donacija; priprema plan i programa rada Centra i izveštaja o radu Centra; vrši obradu podataka u elektronskom obliku po standardima Geografskog informacionog sistema (GIS) o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; vrši prevođenje materijala sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

10. Radno mesto za finansijsko – materijalne poslove
- savetnik -

Priprema dokumentaciju i učestvuje u pripremi predloga finansijskog plana za izradu nacrta zakona o budžetu; proverava ispravnost propisanih obrazaca, obrađuje podatke za obračun plata i drugih naknada zaposlenih i vrši kontrolu podataka za isplatu plata zaposlenih; usaglašava i vrši sravnjivanje knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama i evidencijama; izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta na periodičnom i godišnjem nivou; priprema dokumentaciju za izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja; učestvuje u sprovođenju postupaka javnih nabavki i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama; učestvuje u obavljanju poslova sistema finansijskog upravljanja i kontrole; priprema podatke i učestvuje u izradi završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

11. Radno mesto za saradnju sa medijima i podršku poslovima međunarodne saradnje
- savetnik-

Priprema saopštenja za javnost, najavljuje aktivnosti, priprema intrvjue i javne nastupe predstavnika organa; organizuje kampanje, medijske i druge promotivne događaje i izrađuje promotivne materijale; učestvuje u izradi predloga saradnje sa Ustanovom za jačanje bezbednosti ljudi, predstavnicima zemalja donatora, Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno razminiranje i drugim subjektima koji se bavi poslovima u vezi sa obezbeđenjem sredstava za humanitarno razminiranje; priprema podatke, uređuje sadržaj i redovno ažurira informacije na internet prezentaciji i na društvenim mrežama organa; sarađuje sa predstavnicima medija; sarađuje sa užim unutrašnjim jedinicama, organima, organizacijama i institucijama javne uprave, radi pružanja saveta i prikupljanja ili razmene bitnih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

12. Radno mesto za knjigovodstvene poslove i obradu finansijske dokumentacije
- referent -

Priprema dokumentaciju za isplatu plata, naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, obračunava dnevnice i ostale troškove za službena putovanja zaposlenih; vrši prijem, evidentiranje i proveru ispravnosti finansijske dokumentacije; popunjava propisane obrasce i dostavlja ih nadležnim organima u propisanim rokovima; evidentira sve promene u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, kontroliše i vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora i izrađuje knjigovodstvene izveštaje; priprema zahteve za primenu kvota i aproprijacija, stara se da zahtevi za prenos sredstava budu u skladu sa odobrenim kvotama; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave; učestvuje u izradi godišnjih finansijskih planova i predloga budžeta Centra; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.