ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Pristup informacijama od javnog značaja

Pristup informacijama od javnog značaja

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Centra za razminiranje (u daljem tekstu: Centar) može se podneti Centru na neki od sledećih načina:

- u pisanoj formi preko Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd;
- u elektronskoj formi na e-mail: czrs@czrs.gov.rs;
- usmeno na broj telefona 011/30 45 280;
- faksom na broj 011/30 45 281.

Potrebno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, kao i naziv – ime i adresa tražioca i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge podnošenja, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Ako zahtev nije uredan, Centar je dužan da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Centar će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zahtev) Centru. Centar je dužan da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno.

Centar je dužan da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Centar nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Centar, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svojom opremom izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Centra. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Centar izradi kopiju dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koji je objavljen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopije, i to: strana formata A4 naplaćuje se 3,00 dinara; strana formata A3 naplaćuje se 6,00 dinara; dokument u elektronskom zapisu: disketa-20,00 dinara, CD-35,00 dinara, DVD-40,00 dinara; dokument na audio kaseti-150,00 dinara; dokument na audio-video kaseti-300,00 dinara i pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik-30,00 dinara. Za ekspediciju kopije dokumenta, troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.

Ukoliko Centar ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Centra, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Centrom, može podneti žalbu Povereniku.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja možete preuzeti ovde.