ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Dokumenta » Propisi

SPISAK PROPISA KOJE PRIMENJUJE CENTAR

 1. Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (“Otavska konvencija”);
 2. Konvencija o nekim vrstama konvencionalnog naoružanja („CCW“) i njeni protokoli - Protokol II i izmenjeni Protokol II (mine, mine iznenađenja i druge naprave) i Protokol V (eksplozivni ostaci rata);
 3. Dunavska konvencija;
 4. Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr.zakon i 62/17);
 5. Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10-ispravka i 99/14, 47/18 i 30/18 – dr.zakon);
 6. Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18);
 7. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br.62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07, 99/14 i 95/18);
 8. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19 i 72/19) sa podzakonskim aktima koji su od značaja za njegovu primenu kao i godišnji Zakon o budžetu;
 9. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično mišljenje);
 10. Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12-US, 7/14-US, 44/14 i 30/18 – dr.zakon);
 11. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15);
 12. Zakon o opštem upravnom postupku ((„Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično mišljenje);
 13. Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 i 38/19);
 14. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/10);
 15. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 68/15, 81/16 – odluka US i 95/18);
 16. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 17. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18);
 18. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično mišljenje i 8/15 – odluka US);
 19. Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, br. 104/09);
 20. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17 – dr.zakon);
 21. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/10);
 22. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18);
 23. Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Službeni glasnik RS”, br.32/13);
 24. Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, broj 70/13);
 25. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/92, 45/16 i 98/16);
 26. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 40/10 i 42/17);
 27. Uredba o evidenciji nepokretnosti javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 70/14, 19/15, 83/15 i 13/17);
 28. Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/09);
 29. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 23/06, 81/07, 69/08, 98/12, 87/13 i 2/19);
 30. Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 117/05, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15, 113/15, 16/18, 2/19, 26/19 i 42/19);
 31. Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 8/06);
 32. Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 2/19 i 69/19);
 33. Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenta („Službeni glasnik RS“, broj 8/06);
 34. Uredba o načinu korišćenja službenih vozila (“Službeni glasnik RS”, br. 49/14 i 15/15);
 35. Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, br. 98/07 – prečišćen tekst, 84/14 i 84/15)
 36. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Službeni glasnik RS”, br. 14/09, 95/10 i 98/18);
 37. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, broj 33/15 i 101/18);
 38. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik RS“, br. 53/97);
 39. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i okolini (“Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06, 30/10 i 102/15);
 40. Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Službeni glasnik RS”, br. 94/06, 108/06, 114/14 i 102/15);
 41. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/07 i 102/15);
 42. Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom (“Službeni glasnik RS”, br. 120/07, 93/08 i 53/17);
 43. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca Izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju (“Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06, 4/16, 106/18 i 14/19);
 44. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnh organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19 i 59/19);
 45. Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo („Službeni glasnik RS“, br. 21/95, 22/95, 24/01,73/04);
 46. Poseban kolektivni ugovor za državne organe (“Službeni glasnik RS”, br. 38/19) i
 47. Međunarodni standardi za humanitarno razminiranje.